TERMS

TERMS

TERMS

ARTIKEL 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (versie 18 december 2020), dewelke van toepassing zijn op elk aanbod of offerte uitgaande van Samagro (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Samagro en de Klant (hierna “Overeenkomst”). “Bijzondere voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Samagro en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden. “Samagro”: NV Samagro, met maatschappelijke zetel te 8691 Alveringem, Beverenstraat 78 E, met KBO-nummer BE 0430.063.653. “Goederen”: alle goederen en materialen die door Samagro worden geleverd in het kader van een Overeenkomst. “Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Samagro aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Klant verbonden ondernemingen.

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Ieder Aanbod is geldig gedurende 15 dagen na haar datum. Het Aanbod is vrijblijvend tot op het ogenblik wanneer de Klant ze aanvaardt. Aanvaarding geschiedt door ondertekening van de Klant door de offerte, dan wel door de bevestiging per e-mail. Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden van de Klant nooit van toepassing.

ARTIKEL 3 - Levering

 1. Samagro levert alle redelijke inspanningen om de Goederen binnen de termijn te leveren zoals bepaald in de Overeenkomst. De Klant erkent dat de leveringstermijn slechts indicatief is en dus geen resultaatsverbintenis creëert in hoofde van Samagro en evenmin een grond uitmaakt om de ontbinding van de Overeenkomst en/of een schadevergoeding van Samagro te vorderen.
 2. Behoudens andersluidende overeenkomst of ingeval een andere Incoterm werd overeengekomen bij grensoverschrijdende leveringen, gebeurt de levering en aanvaarding van Goederen steeds af fabriek, zodat de kosten en risico van lading en transport ten laste zijn van de Klant. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welk aard ook, m.b.t. de Goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.
 3. Samagro is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.
 4. Indien Samagro door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Samagro gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Samagro op betaling door de Klant voor reeds door Samagro verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

ARTIKEL 4 – Betalingsmodaliteiten en zekerheden

 1. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden vermeld in de Overeenkomst. Samagro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de totstandkoming van de Overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (zoals bv. de prijzen van grondstoffen, energie en loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.
 2. De Klant is verplicht tot contante betaling van alle bedragen verschuldigd ingevolge de Overeenkomst, dit na ontvangst door de Klant van de factuur van Samagro en dit op de zetel van Samagro, dit behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst.
 3. Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Samagro gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen. Bovendien heeft Samagro in dat geval van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 4. De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming.
 5. Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van Samagro tot de integrale betaling van alle vorderingen van Samagro, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de klant.
 6. Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, t.a.v. Samagro, verleent de Klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.
 7. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 8. Het voorleggen door Samagro van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.

ARTIKEL 5 – Aansprakelijkheid

 1. Samagro verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Samagro is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Samagro verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Samagro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis.
 3. De Klant dient de Goederen te gebruiken overeenkomstig de instructies, handleidingen of andere documentatie die door Samagro beschikbaar wordt gesteld, of die redelijkerwijs gangbaar of gebruikelijk is. Samagro is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het foutief gebruik van de Goederen door de Klant.
 4. Samagro is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is Samagro niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Samagro is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten.
 5. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijk fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Samagro jegens de Klant ten alle tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Samagro werd afgesloten. Onverminderd het voorgaande, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Samagro voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het Schadegeval.
 6. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Samagro vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 6 – Intellectuele eigendom

 1. De Goederen, de samenstelling ervan, evenals alle ontwerpen, studies, tekeningen, schetsen, foto's, modellen, stalen, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele dienstprestaties van Samagro blijken of zijn vervat, blijven te allen tijde de eigendom van Samagro en dienen door de Klant terugbezorgd te worden op eerste verzoek. De Klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow en methoden de exclusieve eigendom zijn van Samagro. Deze zaken mogen in geen geval medegedeeld of gereproduceerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van Samagro.
 2. De Klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht aan te voeren omtrent de items vermeld in het eerste lid en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. Hij verbindt zich tot geheimhouding van de voormelde items.

ARTIKEL 7 – Klachten en garantie

 1. De Klant dient de geleverde Goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele zichtbare gebreken (bv. contaminatie met onkruidzaad) moet schriftelijk of elektronisch aan Samagro worden gemeld binnen de 24 uur volgend op de levering. Na die termijn staat de aanvaarding van de Goederen door de Klant vast en staat Samagro enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant per aangetekend schrijven, binnen 5 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis wordt gegeven aan Samagro.
 2. De garantie beperkt zich tot de kosteloze vervanging van het gebrekkige Goed.
 3. De garantie vervalt ingeval van herstellingen of vervangingen door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samagro.
 4. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Klant op generlei wijze op.

ARTIKEL 8 – Ontbinding

De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Samagro schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Samagro het recht heeft:

 • De niet-naleving door de Klant van een bepaling van de Overeenkomst dewelke niet is rechtgezet binnen de 15 dagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door Samagro, zoals, maar niet beperkt tot, de niet-betaling door de Klant van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen (met inbegrip van voorschotten);
 • Faillissement of ontbinding van de Klant;
 • Weigering om Goederen af te nemen.

ARTIKEL 9 – Varia

 1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van de Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
 2. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle contracten met Samagro en leveringen en werken door Samagro is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Samagro.

Laatst bijgewerkte versie: 18/12/2020